Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ακτοπλοϊκών Εταιριών


Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και πλήρη ενημέρωση στο επιβατικό κοινό. Οι πράκτορες των ακτοπλοϊκών εταιρειών έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τις εναλλακτικές λύσεις, για όλους τους διαθέσιμους ναύλους που προσφέρουν οι διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και για τις εκπτώσεις που δικαιούται.
Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεωτικές εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες πολιτών: Άποροι, έκπτωση 100% στην οικονομική θέση Παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών, έκπτωση 100% (δικαιούνται μία κλίνη ανά δύο) Παιδιά ηλικίας 5-10 ετών, έκπτωση 50% Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, βοηθοί ή συνοδοί και αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, έκπτωση 50% (δικαιούνται υποχρεωτικά κλίνη στη θέση που επιθυμούν να ταξιδέψουν, εφόσον η θέση αυτή διαθέτει κλίνες. Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, έκπτωση 50% στην οικονομική θέση. Πολύτεκνοι, έκπτωση 50% στην οικονομική θέση. Συνταξιούχοι του ΝΑΤ, έκπτωση 50% στην οικονομική θέση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιβάτης πρέπει κατά την επιβίβαση να επιδεικνύει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (δελτίο ειδικής ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης ανηλίκου, κάρτα πολυτέκνου, απόφαση υγειονομικής αρχής κλπ)
Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί με ακρίβεια τα δρομολόγια, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ματαίωσης ή διαταραχής των δρομολογίων (π.χ. λόγω βλαβών, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα στον τομέα της έγκαιρης ενημέρωσης των επιβατών, σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους ναυτικούς πράκτορες και Λιμενικές Αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι ανώτατες προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις που ανέρχονται σε: α) 37.455 ευρώ (για πλημμελή ενημέρωση επιβατικού κοινού και άλλες παραβάσεις κανονισμού λιμένων) β) 500.000 ευρώ (για θέματα ασφαλείας πλοίων και άλλες παραβάσεις)
Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ευθύνεται για την φθορά και απώλεια των αποσκευών εντός των πλοίων, εφόσον παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Αντίθετα, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για κλοπή, βλάβη ή απώλεια των αποσκευών, όταν ο επιβάτης της μεταφέρει μαζί του, εκτός από την περίπτωση υπαίτιας πράξης του πλοιάρχου ή του πληρώματος.
Επιστροφή στα Δρομολόγια Πλοίων

Compare listings

Compare