Πολιτιστικός και Τουριστικός Οδηγός για τα Κύθηρα

Όροι χρήσης kithera.gr

Κύθηρα – kithera.gr

Όροι χρήσης
Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της περιοχής “kithera.gr” παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα Όροι χρήσης και υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1. Με τη χρησιμοποίηση της kithera.gr συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα εφαρμοστούν αμέσως με την πρώτη σας χρήση στη kithera.gr. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από όλους τους ακόλουθους όρους παρακαλώ να μην έχετε πρόσβαση ή και να χρησιμοποιήσετε τη kithera.gr.

2. Η kithera.gr μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές on-line. Παρακαλώ όπως ενημερώνεστε τακτικά από αυτούς τους όρους για να εξασφαλίζετε ότι γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται από τη kithera.gr. Η χρήση της kithera.gr από εσάς, εφόσον οι αλλαγές είναι δημοσιευμένες μέσα της, δηλώνει ότι συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από αυτούς τους όρους όπως ενημερώνονται ή και τροποποιούνται.

Χρήση της www.kithera.gr
3. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να “κατεβάσετε”, να ταχυδρομήσετε, να μεταδώσετε ραδιοφωνικά, να διαβιβάσετε, να κάνετε διαθέσιμο στο κοινό, ή ειδάλλως χρήση του περιεχόμενου της kithera.gr με κάθε τρόπο, εκτός από την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Συμφωνείτε επίσης να μην προσαρμόσετε, να μην αλλάξετε ή να δημιουργήσετε μια παράγωγο εργασία από οποιοδήποτε περιεχόμενο και λειτουργία της kithera.gr εκτός από την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου kithera.gr απαιτεί την προγενέστερη γραπτή άδεια της kithera.gr.

Αποκηρύξεις και περιορισμός της ευθύνης
4. Το περιεχόμενο της kithera.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, ονομάτων, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, λογότυπων και εικόνων ή τα σχετικά με τη kithera.gr, προϊόντα και υπηρεσίες (ή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τρίτων), παρέχεται «ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ» και «ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» βάση χωρίς οποιεσδήποτε αντιπροσωπεύσεις ή οποιοδήποτε είδος εγγυήσεων που γίνονται (είτε σαφής είτε υπονοούμενες από το νόμο) στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υπονοούμενων εξουσιοδοτήσεων της ικανοποιητικής ποιότητας, την ικανότητα για έναν ιδιαίτερο σκοπό, μη-παράβαση, συμβατότητα, ασφάλεια και ακρίβεια.

Αποκηρύξεις και περιορισμός της ευθύνης
4. Το περιεχόμενο της kithera.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, ονομάτων, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, λογότυπων και εικόνων ή τα σχετικά με τη kithera.gr, προϊόντα και υπηρεσίες (ή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τρίτων), παρέχεται «ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ» και «ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» βάση χωρίς οποιεσδήποτε αντιπροσωπεύσεις ή οποιοδήποτε είδος εγγυήσεων που γίνονται (είτε σαφής είτε υπονοούμενες από το νόμο) στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υπονοούμενων εξουσιοδοτήσεων της ικανοποιητικής ποιότητας, την ικανότητα για έναν ιδιαίτερο σκοπό, μη-παράβαση, συμβατότητα, ασφάλεια και ακρίβεια.

5. Κάτω από καμία περίσταση η kithera.gr θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες απώλειες ή βλάβες (είτε τέτοιες απώλειες προβλέπονται είτε όχι, προβλέψιμες, γνωστές ή όχι): (α) απώλεια στοιχείων (β) απώλεια εισοδήματος ή προσδοκώμενων κερδών (γ) απώλεια επιχείρησης (δ) απώλεια ευκαιρίας (ε) απώλεια καλής θέλησης ή τραυματισμού έναντι της φήμης (ζ) απώλειες που υφίστανται τρίτοι ή (η) οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες, πρόσθετες ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της kithera.gr ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης.

6. Η kithera.gr δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της kithera.gr θα είναι συνεχείς ή χωρίς λάθη, ότι οι ατέλειες θα διορθωθούν, ή ότι η kithera.gr ή ο κεντρικός υπολογιστής που τη καθιστά διαθέσιμη είναι χωρίς ηλεκτρονικούς ιούς ή ζωύφια (virus or bugs).

Πνευματική ιδιοκτησία
7. Τα ονόματα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι εικόνες, τα κινούμενα σχέδια, η δυναμική κίνηση ομοιωμάτων (animation), τα λογότυπα, ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας και οτιδήποτε άλλο, που περιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τη kithera.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σχεδίου και τα εμπορικά σήματα της kithera.gr ή και των τρίτων. Τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι απονέμει οποιοδήποτε άδεια ή δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το δικαίωμα σχεδίου ή τα πνευματικά δικαιώματα της kithera.gr, ή οποιοσδήποτε άλλου τρίτου.

Αποστολές στο kithera.gr
8. Όταν υποβάλετε οποιαδήποτε αποστολή στη kithera.gr (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφιών, γραφικής παράστασης, βίντεο ή ήχου), συμφωνείτε ότι με την υποβολή της αποστολή σας, χορηγείτε στη kithera.gr την άδεια για να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να τροποποιήσει, να προσαρμόσει, να μεταφράσει, να δημιουργήσει από τις παράγωγες εργασίες, να δημοσιεύσει, να διανείμει, να εκτελέσει, να παίξει, να κάνει διαθέσιμο στο κοινό, και να ασκήσει όλα τα πνευματικά δικαιώματα και σύμφωνα με τους περιορισμούς μυστικότητας που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της kithera.gr. Εάν δεν θέλετε να χορηγήσετε στη kithera.gr τα δικαιώματα που καθορίζονται ανωτέρω, παρακαλώ μην υποβάλετε την αποστολή σας στη kithera.gr.

Σε συνέχεια της παραγράφου 8, με την υποβολή της αποστολή σας στη kithera.gr, εσείς:
9.1 εγγυάστε ότι η αποστολή σας,
9.1.1 είναι η αυθεντική νόμιμη εργασία σας και ότι έχετε το δικαίωμα να την καταστήσετε διαθέσιμη στη kithera.gr για όλους τους λόγους που διευκρινίζονται ανωτέρω
9.1.2 ότι δεν είναι δυσφημιστική και
9.1.3 ότι δεν παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο και
9.2 ότι θα αποζημιώσετε τη kithera.gr ενάντια σε όλες τις νομικές αμοιβές, τις ζημίες και άλλες δαπάνες που μπορούν να υποστεί η kithera.gr ως συνέπεια παραβίασης από εσάς της ανωτέρω εγγύησης και
9.3 ότι θα παραμερίσετε οποιαδήποτε ηθικά δικαιώματα με την αποστολή σας, για τους σκοπούς της υποβολή τους στη kithera.gr και τους σκοπούς που διευκρινίζονται ανωτέρω.

Σχετικά το νόμο.
10. Δεν μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό οποιασδήποτε φύσης στη kithera.gr. Αυτό περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, γραφική παράσταση, βίντεο, προγράμματα ή ήχο. Η υποβολή υλικού με πρόθεση παράνομης πράξης είναι αυστηρά απαγορευμένη. Συμφωνείτε να υποβάλετε μόνο υλικό που είναι η αυθεντική εργασία σας ή νόμιμη ιδιοκτησία σας. Δεν πρέπει να παραβιάσετε, ή να παραβιάζετε τα δικαιώματα των τρίτων συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, της μυστικότητας, της δημοσιότητας, των προσωπικών ή ιδιόκτητων δικαιωμάτων. Αποστέλλοντας το υλικό σας στην kithera.gr όπως κείμενα, φωτογραφίες κλπ, φέρεται εσείς αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενό του και ό,τι αυτό υπόσχεται.

Ασφάλεια
11. Συμβουλεύουμε να μην αποκαλύπτετε ποτέ οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλον (παραδείγματος χάριν: αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Εάν είστε κάτω από 16
12. Παρακαλώ πάρτε άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αποστολή στο kithera.gr. Μην αποκαλύψτε ποτέ οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για σας ή οποιοδήποτε άλλο (παραδείγματος χάριν, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Αποδοχή όρων χρήσης
13. Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου kithera.gr. συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

14. Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης kithera.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης της ιστοσελίδας kithera.gr.

15. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η kithera.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης της και είναι στην ευθύνη σας η φροντίδα να ενημερώνεστε σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

Compare listings

Compare