Πολιτιστικός και Τουριστικός Οδηγός για τα Κύθηρα

Όροι χρήσης kithera.gr

Κύθηρα – kithera.gr

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της περιοχής kithera.gr και των υποπεριοχών της παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα Όροι χρήσης και υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1. Με την χρησιμοποίηση της kithera.gr συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα εφαρμοστούν αμέσως με την πρώτη σας χρήση στην kithera.gr. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από όλους τους ακόλουθους όρους παρακαλώ να μην έχετε πρόσβαση ή και να χρησιμοποιήσετε την kithera.gr.

2. Η kithera.gr μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές on-line. Παρακαλώ όπως ενημερώνεστε τακτικά από αυτούς τους όρους για να εξασφαλίζετε ότι γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται από την kithera.gr. Η χρήση της kithera.gr από εσάς, εφόσον οι αλλαγές είναι δημοσιευμένες μέσα της, δηλώνει ότι συμφωνείτε να δεσμευθείτε νόμιμα από αυτούς τους όρους όπως ενημερώνονται ή και τροποποιούνται.

Χρήση της www.kithera.gr
3. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να “κατεβάσετε”, να ταχυδρομήσετε, να μεταδώσετε ραδιοφωνικά, να διαβιβάσετε, να κάνετε διαθέσιμο στο κοινό, ή ειδάλλως χρήση του περιεχόμενου της kithera.gr με κάθε τρόπο, εκτός από την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Συμφωνείτε επίσης να μην προσαρμόσετε, να μην αλλάξετε ή να δημιουργήσετε μια παράγωγο εργασία από οποιοδήποτε περιεχόμενο και λειτουργία της kithera.gr εκτός από την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου kithera.gr απαιτεί την προγενέστερη γραπτή άδεια της kithera.gr.

Αποκηρύξεις και περιορισμός της ευθύνης
4. Το περιεχόμενο της kithera.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, ονομάτων, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, λογότυπων και εικόνων ή τα σχετικά με τη kithera.gr, προϊόντα και υπηρεσίες (ή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τρίτων), παρέχεται «ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ» και «ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» βάση χωρίς οποιεσδήποτε αντιπροσωπεύσεις ή οποιοδήποτε είδος εγγυήσεων που γίνονται (είτε σαφής είτε υπονοούμενες από το νόμο) στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υπονοούμενων εξουσιοδοτήσεων της ικανοποιητικής ποιότητας, την ικανότητα για έναν ιδιαίτερο σκοπό, μη-παράβαση, συμβατότητα, ασφάλεια και ακρίβεια.

5. Κάτω από καμία περίσταση η kithera.gr θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες απώλειες ή βλάβες (είτε τέτοιες απώλειες προβλέπονται είτε όχι, προβλέψιμες, γνωστές ή όχι): (α) απώλεια στοιχείων (β) απώλεια εισοδήματος ή προσδοκώμενων κερδών (γ) απώλεια επιχείρησης (δ) απώλεια ευκαιρίας (ε) απώλεια καλής θέλησης ή τραυματισμού έναντι της φήμης (ζ) απώλειες που υφίστανται τρίτοι ή (η) οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες, πρόσθετες ή υποδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της kithera.gr ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης.

6. Η kithera.gr δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της kithera.gr θα είναι συνεχείς ή χωρίς λάθη, ότι οι ατέλειες θα διορθωθούν, ή ότι η kithera.gr ή ο κεντρικός υπολογιστής που την καθιστά διαθέσιμη είναι χωρίς ηλεκτρονικούς ιούς ή ζωύφια (virus or bugs).

Πνευματική ιδιοκτησία
7. Τα ονόματα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι εικόνες, τα κινούμενα σχέδια, η δυναμική κίνηση ομοιωμάτων (animation), τα λογότυπα, ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας και οτιδήποτε άλλο, που περιλαμβάνονται και προσδιορίζουν την kithera.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σχεδίου και τα εμπορικά σήματα της kithera.gr ή και των τρίτων. Τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι απονέμει οποιοδήποτε άδεια ή δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το δικαίωμα σχεδίου ή τα πνευματικά δικαιώματα της kithera.gr, ή οποιοσδήποτε άλλου τρίτου.

Αποστολές στην kithera.gr
8. Όταν υποβάλετε οποιαδήποτε αποστολή στην kithera.gr (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφιών, γραφικής παράστασης, βίντεο ή ήχου), συμφωνείτε ότι με την υποβολή της αποστολή σας, χορηγείτε στη kithera.gr την άδεια για να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να τροποποιήσει, να προσαρμόσει, να μεταφράσει, να δημιουργήσει από τις παράγωγες εργασίες, να δημοσιεύσει, να διανείμει, να εκτελέσει, να παίξει, να κάνει διαθέσιμο στο κοινό, και να ασκήσει όλα τα πνευματικά δικαιώματα και σύμφωνα με τους περιορισμούς μυστικότητας που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της kithera.gr. Εάν δεν θέλετε να χορηγήσετε στη kithera.gr τα δικαιώματα που καθορίζονται ανωτέρω, παρακαλώ μην υποβάλετε την αποστολή σας στη kithera.gr.

9. Σε συνέχεια της παραγράφου 8, με την υποβολή της αποστολή σας στην kithera.gr, εσείς:
9.1 εγγυάστε ότι η αποστολή σας,
9.1.1 είναι η αυθεντική νόμιμη εργασία σας και ότι έχετε το δικαίωμα να την καταστήσετε διαθέσιμη στην kithera.gr για όλους τους λόγους που διευκρινίζονται ανωτέρω
9.1.2 ότι δεν είναι δυσφημιστική και
9.1.3 ότι δεν παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο και
9.2 ότι θα αποζημιώσετε την kithera.gr ενάντια σε όλες τις νομικές αμοιβές, τις ζημίες και άλλες δαπάνες που μπορούν να υποστεί η kithera.gr ως συνέπεια παραβίασης από εσάς της ανωτέρω εγγύησης και
9.3 ότι θα παραμερίσετε οποιαδήποτε ηθικά δικαιώματα με την αποστολή σας, για τους σκοπούς της υποβολή τους στη kithera.gr και τους σκοπούς που διευκρινίζονται ανωτέρω.

Σχετικά το νόμο.
10. Δεν μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό οποιασδήποτε φύσης στην kithera.gr. Αυτό περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, γραφική παράσταση, βίντεο, προγράμματα ή ήχο. Η υποβολή υλικού με πρόθεση παράνομης πράξης είναι αυστηρά απαγορευμένη. Συμφωνείτε να υποβάλετε μόνο υλικό που είναι η αυθεντική εργασία σας ή νόμιμη ιδιοκτησία σας. Δεν πρέπει να παραβιάσετε, ή να παραβιάζετε τα δικαιώματα των τρίτων συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, της μυστικότητας, της δημοσιότητας, των προσωπικών ή ιδιόκτητων δικαιωμάτων. Αποστέλλοντας το υλικό σας στην kithera.gr όπως κείμενα, φωτογραφίες κλπ, φέρεται εσείς αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενό του και ό,τι αυτό υπόσχεται.

Ασφάλεια
11. Συμβουλεύουμε να μην αποκαλύπτετε ποτέ οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλον (παραδείγματος χάριν: αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τερματισμός Αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας.
12. Συμφωνείτε ότι η kithera.gr, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η kithera.gr δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Εάν είστε κάτω από 16
13. Παρακαλώ πάρτε άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αποστολή στο kithera.gr. Μην αποκαλύψτε ποτέ οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για σας ή οποιοδήποτε άλλο (παραδείγματος χάριν, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Αποδοχή όρων χρήσης
14. Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου kithera.gr. συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

15. Από τη χρήση των ιστοσελίδων της τοποθεσίας kithera.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης της ιστοσελίδας kithera.gr.

16. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η kithera.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης της και είναι στην ευθύνη σας η φροντίδα να ενημερώνεστε σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

1. Εισαγωγή.
Η kithera.gr. (εφεξής «Εταιρία») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα κατωτέρω.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται η Εταιρία; α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα.
β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

3. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων.
Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως: Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που δύναται να σας παρέχει η Εταιρία, καθώς και για την αποστολή σε εσάς ψηφιακών αρχείων.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
α) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επικοινωνία της Εταιρίας μαζί σας.
β) Φορείς στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρίες διοικητικής υποστήριξης, εταιρίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

5. Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας της Εταιρίας μαζί σας.

6. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων.
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας: i. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
ii. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

7. Ασφάλεια προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρία δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης, η Εταιρία έχει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όλο το προσωπικό της Εταιρίας και τρίτοι στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

8. Επικοινωνία – Άσκηση δικαιωμάτων.
Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία ή να στείλετε το αίτημά σας με email στη διεύθυνση info@kithera.gr. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας αυτής όπως αναγράφονται κατωτέρω. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν.

Ταυτότητα – Στοιχεία επικοινωνίας Εταιρίας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας):
Δημήτρης Χαντζαντωνάκης
Μυλοπόταμος, Κύθηρα, 80100
ΑΦΜ 047326899

Compare listings

Compare